Mau ngefollow??follow disini !

JADILAH SATU WARNA UNTUK MELENGKAPI WARNA PELANGI

MAKALAH TUGAS REVIEW ISLAM INTEGRAL     TUGAS REVIEW
              “ISLAM INTEGRAL”
                                

NAMA LENGKAP               : PELANGI ANGGITA PUTRI
NIM                                        : 1211215058
MATA KULIAH                   : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM


UNIVERSITAS PANCASILA
2011-201

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah berkenan memberi petunjuk dan kekuatan kepada penulis sehingga tugas review ini dapat selesai tepat pada waktunya.
Tidak lupa pula penulis ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberi dukungan dalam penyelesaian tugas ini.
Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian tugas review ini masih banyak kekurangan. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun.


Jakarta, 09 Januari 2012
  
                                                                                                                      Penulis

Topik I Pendahuluan
Pendidikan merupakan suatu proses yang memperkenalkan dan menginternalisasikan nilai-nilai budaya yang diartikan sebagai pola piker kehidupan dan perilaku berdasarkan kesadarannya. Begitupun juga dalam pendidikan agama islam yang disusun berdasarkan dinul islam yang sumber ajarannya adalah al Qur’an dan sunnah rasul yang bertujuan memperkuat iman dan takwa kepada allah. Mengembangkan akhlak mulia dan peka terhadap lingkungan. Mengembangkan penalaran yang baik, berpikr kritis, dan menjadikan nila-nilai islam untuk mengenali berbagai masalah aktual dan memecahkannya, memiliki wawasan yang luas dan mengenali berbagai perubahan di masyarakat, mampu berkomunikasi dengan baik, bersikap mandiri, dan toleran dalam mengembangkankehidupan yang harmonis antar umat beragama.

TOPIK 2 KONSEP KETUHANAN DALAM ISLAM
               Topik ini berisi pembahasan tentang maslah dan pengkajian kembali aspek-aspek yang belum mendapat perhatian dari aspek lainnya misalnya kecintaan kepada allah, ikhlas beramal karena allah, serta mengabdikan diri sepenuhnya kepada-Nya dirasakan sangat kurang menjadi perhatian. Padahal hal tersebut sangatlah penting dalam menyempurnakan keimanan.
               Adapun cirri muslim yang sempurna yakni seorang muslim yang nalar dan hatinya bersinar, pandangan akal dan hatinya tajam, akal pikir dannuraninya berpadu dalam berinteraksi dengan allah dan dengan sesame. Sehingga sulit diterka mana yang lebih dahulu berperan kejujuranjiwanya dan kebenaran akalnya. Hal tersebut yang kemudian akan membentuk pola piker dan akidah yang baik.
               Siapakah tuhan itu ?? Tuhan menurut al-Quran adalah sesuatu yang dipentingkan (harusdi cintai, di agungkan, sesuatu yang di takuti akan mendatangkan bahaya/kerugian) oleh manusia sedemikian rupa. Sehingga manusia yang beriman harus mencintai sepenuh hati, tunduk kepadanya, dan bertawakal kepadanya.
              Jadi yang pasti adalah manusia tidak mungkin tidak bertuhan karena tiada tuhan selain Allah. Berarti seorang muslim tidak boleh menyembah tuhan selain yang bernama Allah. Adapun proses perkembangan pemikiran barat tentang teori evolusionisme :
a. Dinamisme = kepercayaan kepada benda yang dianggap gaib
b. Animisme = kepercayaan kepada roh
c. Politeisme = kepercayaan kepada banyak dewa
d. Henoteisme = kepercayaan dimana satu bangsa hanya mengakui satu dewa sebagai tuhan
e. Monoteisme = kepercayaan pada wujud yang agung
               pemikiran umat islam memiliki beberapa aliran pemikiran terhadap kebutuhannya diantaranya  :
a. mutazilah = kaum rasionalis di kalangan muslim yang menekankan pemakaian akal pikiran dalam memahami semua ajaran dan keimanan dalam islam ( etos kerja).
b.Qodariah = bahwa manusia memiliki kebebasan dalam berkehendak dan berbuat
c. jabariah = merupakan pecahan dari murjilah bahwa semua manusia tidak mempunyai kemerdekaan dalam berkehendak semua sesuai dengan kehendak allah
d. Asy’arrah dan Maturidiyah = berada antara Qadariah dan jabariah
               informasi tentang usul-usul kepercayaan terhadap tuhan tertera dalam  surah al-anbiya 92  yang berbunyi : Dan mereka telah memotong-motong urusan (agama) mereka di antara mereka. Kepada Kamilah masing-masing golongan itu akan kembali.
surah al-maidah 72 yang berbunyi : Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya Allah ialah Al Masih putera Maryam", padahal Al Masih (sendiri) berkata: "Hai Bani Israil, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu". Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka, tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolongpun.
Al ikhlas 1-4 : 1. Katakanlah: "Dia-lah Allah, Yang Maha Esa.  2. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. 3. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, 4. dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia". Pembuktian wujud Allah dapat dilihat dari keberadaan alam dan isinya. Dan dengan pendekatan fisika dan astronomi.
TOPIK 3 KEIMANAN DAN KETAKWAAN
                              Iman artinya Percaya. Merupakan kesatuan antara hati, ucapan, dan perbuatan. Melakukan sesuatu sesuai dengan keyakinan. Adapun tanda-tanda orang beriman yakni sebagai berikut:
Jika di sebut nama allah maka hatinya bergetar, senantiasa tawakal, tertib dalam melaksanakan shalat, menghindari perkataan yang tidak bermanfaat, memelihara amanah dan menepati janji.
               Korelasi keimanan dan ketakwaan terletak dimana da kepercayaan bahwa Allah itu esa. Yakni dengan dua tauhid yaitu tauhid teoritis dan tauhid praktis (penerapannya). Implementasi iman dan takwa terletak pada bagaimana cara menyelesaikan problem dalam kehidupan. Karena iman dan takwa berperan sebagai ketentraman jiwa, melahirkan sikap ikhlas, mencegah penyakit, dan melenyapkan kemusyrikan.

TOPIK 4 HAKIKAT MANUSIA MENURUT ISLAM
               Siapakah manusia? Menurut teori evolusi manusia merupakan spesies seleksi alam yang fosilnya berubah dari jaman ke jaman. Menurut teori psikoanalis menyebut manusia sebagai homo volens ( manusia berkeinginan). Menurut teori behaviorisme menyebut manusia sebagai homo mehanicus ( manusia mesin). Menurut teori kognitif menyebut manusi adalah homo sapiens ( manusia berfikir). Menurut teori homo ludens ( manusia bermain). Menurut pandangan murtadha muthhari, manusia adalah mkhluk serba dimensi.
               Persamaan manusia dengan makhluk lainnya yaitu sama-sama memiliki hasrat dan tujuan. Perbedaanya manusia memiliki kemampuan yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya. Manusia diciptakan dengan tujuab agar manusia menyembah kepada penciptanya. Agar pula menjadi khalifah di bumi yang mampu mengelola kehidupan di alam semesta. Seorang khalifah juga diharapkan mampu membudayakan ilmu, dan mempelajari ilmu.

TOPIK 5 HUKUM ISLAM DALAM DINAMIKA KEHIDUPAN SOSIAL
               Hukum islam adalah hukum yang ditetapkan Allah melalui wahyu-nya, yang kini terdapat dalam al-Quran dan dijelaskan nabi Muhammad saw sebagai rasul-nya, melalui sunnah beliau yang kini terhimpin dengan baik dalam kitab-kitab hadis.
               Tujuan hukum islam adalah umtuk mencegah kerusakan manusia dan mendatangkan kemaslahatan bagi mereka serta mengarahkan mereka pada kebenaran.
Secara garis besar hukum islam juga sepadan dengan syariah islam yani :
1.      Ahkam syari’yyah I’tiqadiyah, yaitu hukum –hukum yang berkenaan dengan akidah atau keimanan.
2.      Ahkam syari’yyah Khuluqiyah, yaitu hukum-hukum yang berkenaan dengan akhlak
3.      Ahkam syari’yyah’Amaliyah , yaitu hukum-hukum yangberkenaan dengan pelaksanaan (amaliyah) syariah dalam pengertian khusus.

Sumber hukum islam yaitu :
1.      Al-Quran, merupakan landasan hukum pertama sebagai firman allah yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada nabi dan rasul terakhir dengan perantaraan malaikat jibril dan tertulis didalam mushaf yang disampaikan kepada kita secara mutawatir  dan diperintahkan membacanya, menghayati dan mengamalkan.
2.      Al hadis, merupakan hukum islam yang kedua setelah al-quran yang berdasarkan sunnah rasul.

TOPIK 6 HAK ASASI MANUSIA DAN DEMOKRASI DALAM ISLAM
       Hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh tuhan YME bersifat kodrat dan tanpa perbedaan . perbedaan prinsip antara konsep HAM  dalam pemikiran islam dan barat  yakni kalau islam bersifat teosentris yang artinya berpusat pada tuhan. Sedangkan dalam pemikiran barat cenderuing tergantun pada manusia itu sendiri yang menjadi tolok ukur sesuatu. Demokrasi dalam islam yakni  kedaulatan yang bersifat islam beragama. Tetap berdaulat asalkan berlandaskan islam.

TOPIK 7 FILSAFAH IBADAH
     Filsafah ibadah  merupakan teori yang mendasari suatu pemikiran yang bersifat alam semesta. Anatar lain ada filsafah shalat, filasafah zakat, filsafah puasa, filsafah haji. Seperti teori mendasar yang wajib umat islam lakukan karena allah swt.TOPIK 8 ETIKA,MORAL, DAN AKHLAK
      Etika adalah sebuah tatanan perilaku berdasarkan suatu sistemtata nilai masyarakat tertentu. Moral adalah tindakan manusia yang sesuai dengan ide-ide yang diterima masyarakat. Sedangkan akhlak adalah budi pekerti manusia secara lahir dan batin.
     Karakteristik etika islam sebagai berikut :
a.      Etika islam mengajarkan dan menuntut manusia pada tingkah laku yang baik dan menjauhkan diri dari tingkah laku yang buruk
b.      Etika islam menetapkan bahwa yang menjadi sumber moral, ukuran baik buruknnyaaa perbuatan didasarkan ajaran allah swt.
c.      Etika islam bersifat universal dan kompherensip, dapat diterima dan dijadikan pedoman oleh seluruh umat manusia

TOPIK 9 ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI DAN SENI DALAM ISLAM
       Definisi IPTEKS adalah serangkaian ilmu pengetahuan yang sudah di klasifikasikan kebenaranya.
Syarat-syarat ilmu ada tiga unsure yakni : ontology (objek studi  yang jelas), aksiologi (dapat bermanfaat), dan epistimologi(metode kerja yang jelas). Sumber ilmu yaitu berasal dari wahyu dan akal. Wahyu adalah Ilmu dalam pemikiran islam bersifat abadi, mutlak dan bersumber dari allah.  Sedangkan ilmu akal berasal dari pikiran seseorang dan kebenarannya masih nisbi (relative).
       Integrasi  iman,ilmu,amal dan ipteks tidak bias dipisahkan oleh hubungan dan dinamis dinul islam yang terletak pada akidah, syariah, dan akhlak. Keutamaan orang berilmu adalah merupakan tuntutan hidup semata, juga sebagai ibadah kepada allah, sarana peningkatan rasa syukur dan ketakwaan.

TOPIK 10 KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA
        Agama yang mengandung ajaran untuk menciptakan kedamaian, keselamatan, dan kesejahteraan kehidupan umat manusia dan makhluk allah khususnya. Kerahmatan islam bagi seluruh alam bentuknya terlihat dari islam yang menunjujkan manusia jalan hidupa yang benar, islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk bertanggung jawab, islam yang menghargai dan menghormati semua manusia sebagai hamba allah, islam juga mengatur pemanfaatan alam secara baik., dan islamjuga menghormati kondisi spesifik individu.
       Makna ukhuwah islamiyah dan ukhuwah insaniyah adalah jika ukhuwah islamiyah adalah persaudaraan  sesame umat islam tanpa memandang apapun . sedangkan ukhuwah insaniyah adalah persaudaraan sesama manusia.
    Terkadang perbedaan agama yang terjadi merupakan konsekuasi dari kebebasan yang diberikan allah dan bukan penghalang bagi manusia untuk berinteraksi social dan saling membantu. Kebersamaan dalam pluralitas terhadap  umat non islam diterangkan agar kita bias bertoleransi kepada agama lain. Saling menghormati
TOPIK 11 MASYARAKAT MADANI DAN KESEJAHTERAAN UMAT
      Masyarakat madani adalah sebuah tatanan masyarakat yang berdiri secara mandiri dihadapan penguasa dan Negara yang dapat menyalurkan aspirasi untuk kepentingan publikdan hidup dalam kemajemukan dan memiliki sikap toleransi satu sama lain yang dilandasi akhlak mulia.
     Karakteristik masyarakat madani selalu bertuhan, pluralistic dalam beragama, saling menghormati, berakhlak mulia, beradab tinggi, dan mengakui  kebebasan beragama. Peranan umat islam dalam masyarakat madani adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan mengejar segala ketertinggalannya. Guna memberantas kebodohan, kemiskinan, dan menciptakan kesejahteraan umat.

TOPIK 12 SISTEM EKONOMI ISLAM DAN KESEJAHTERAAN UMAT
       System ekonomi islam adalah konsep penyelenggaraan kegiatan perekonomian baik yang berhubungan produksi, konsumsi, hingga distribusi yang berlandaskan pada asas syariat islam yaitu al quran dan al hadist. Prinsip ekonomi islam harus berdasarkan asas keselarasan individu dan masyarakat seadil-adilnya.
      Tujuan ekonomi islam adalah mewujudkan peri kehidupan manusia yang makmur dan bertaraf lebih maju, mewujudkan perekonomian yang merata bagi manusia, dan mewujudkan peronomian yang tidak ketergantungan (mandiri).
      Peranan umat islam dalam meningkatkan kesejahteraan umat  yang mampu menjamin dan mengantisipasi kerusakan alam tersebut.

TOPIK 13 KEBUDAYAN ISLAM
       Adalah pola tinglah laku yang umum  berdasarkan ilmu pengetahuan, ketakwaan, keindahan dan cinta kasih saying. Prinsip kebudayaan islam juga perrubahaan kemasyarakatan , bisa bergerak dari waktu ke waktu .  sebagai contoh kebudayaan islam adalah berdirinya mesjid dan ka’bah . adapula perkembangan dakwah yang menjadi budaya dalam islam di Indonesia merupakan nilai nilai dalam budaya.

TOPIK 14 SISTEM POLITIK ISLAM
      Berarti kekuasaan menurut ajaran islam. Nilai-nilai dasar nya :
1.      Kemestian mewujudkan persatuan kesatuan umat islam
2.      Kemestian bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah
3.      Keharusan menunaikan amanat

   Kontribusi umat islam dalam politik nasional  sebagai sebuah agama yang mencakup persoalan spiritual dan politik yang signifikan di Indonesia. Berkaitan dengan budaya bernegara, keutuhan Negara, perumusan pancasila dengan islam dan al-Quran .

6 comments:

 1. ini pelajaran agama waktu semester 1 :D

  ReplyDelete
 2. kunjungan perdana mbak, sambil baca2.
  salam kenal :)
  visit, koment n follow back blogq ya

  ReplyDelete
 3. makalah toh, kirain cerita apik. tapi baguslah. yg semangat kuliahnya. biar dapet IP 5

  ReplyDelete
 4. Komplit buat referansi saya nantinya haha ... :D

  ReplyDelete

Karena sesungguhnya Orang yang memberikan Komentar adalah Orang yang bisa menjadi pendengar yang baik.